โลโก้เว็บไซต์ อัตราค่าปรับ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อัตราค่าปรับ


นโยบายค่าปรับ

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

ค่าปรับ

2  บาท / เล่ม

2  บาท / เล่ม

2  บาท / เล่ม

ค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากร

50  บาท / เล่ม

50  บาท / เล่ม

50  บาท / เล่ม

       
       

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา