โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
สารสนเทศทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็น ศูนย์ให้บริการสื่อสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองความต้องการของสังคม 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา