โลโก้เว็บไซต์ จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi


RMUTL Wireless Lan คือ บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่ต่างเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก) ก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

โดย Access Point ที่ให้บริการ  คือ

1. @Internet-RMUTL

2. @RMUTL-Web-Login

3.  maewang 

4. Edurome

มี Access Point จำนวน 200 จุด ดังนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา