โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2552

          งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดิมใช้ชื่อว่า ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งส่วนงานกองการศึกษาลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550 (ข้อ 6)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 59 หน้า 12-13  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจความในมาตรา 6 และ 9 วรรค 2 ได้ ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ออกเป็นกองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง ในปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2563

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสามและมาตรา 17(6) แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 24(15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกองการศึกษาลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลงชื่อประกาศโดยนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้ใช้ชื่อว่า งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
          ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้มี คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 649/2563 เรื่องการจัดสรรบุคลากรตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยละมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบงานและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง โดยปฎิบัติงานให้ตรงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้มี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่กองการศึกษา ตามคำสั่งที่ 105/2564 สั่ง ณ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริหารงานของกองการศึกษาลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 1134/2562 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฎิบัติราชการแทน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จึงแต่งตั้งให้บุคลากรกองการศึกษาลำปางปฎิบัติหน้าที่ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ หน่วยระบบเครือข่าย หน่วยบริการสารสนเทศ และหน่วยห้องสมุด

พ.ศ. 2566
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้มี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่กองการศึกษา ตามคำสั่งที่ 119/2566 สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้การบริหารงานของกองการศึกษาลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 842/2566 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่งการและปฎิบัติการแทนอธิการบดีตามนโยบายของมาหวิทยาลัย จึงแต่งตั้งให้บุคลากรกองการศึกษาลำปางปฎิบัติหน้าที่ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ หน่วยระบบเครือข่าย หน่วยบริการสารสนเทศ และหน่วยห้องสมุด

ทำเนียบผู้บริหาร
1.ผศ.สมพร คุ้มจอหอ พ.ศ. 2552 - 2554
2.ผศ.วีระ อินทร์นารี พ.ศ. 2554 - 2559
3.ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ พ.ศ. 2559 - 2561
4.นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่ พ.ศ. 2561 - 2566
5.นายวัชรินทร์ สิทธิตัน พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา