โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2552

          งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดิมใช้ชื่อว่า ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งส่วนงานกองการศึกษาลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๕๐ (ข้อ ๖)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๙ ง หน้า ๑๒- ๑๓  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจความในมาตรา ๖ และ ๙ วรรค ๒ ได้ ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาลำปาง ออกเป็นกองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

พ.ศ. 2563

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสามและมาตรา 17(6) แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 24(15/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในกองการศึกษาลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลงชื่อประกาศโดยนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงได้ใช้ชื่อว่า งานวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร
1.ผศ.สมพร คุ้มจอหอ พ.ศ. 2552 - 2554
2.ผศ.วีระ อินทร์นารี พ.ศ. 2554 - 2559
3.ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ พ.ศ. 2559 - 2561
4.นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา