โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งส่วนงานกองการศึกษาลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๕๐ (ข้อ ๖)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๙ ง หน้า ๑๒- ๑๓  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจความในมาตรา ๖ และ ๙ วรรค ๒ ได้ ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาลำปาง ออกเป็นกองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

ทำเนียบผู้บริหาร
1.ผศ.สมพร คุ้มจอหอ พ.ศ. 2552 - 2554
2.ผศ.วีระ อินทร์นารี พ.ศ. 2554 - 2559
3.ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ พ.ศ. 2559 - 2561
4.นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา