โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานอาคารปฏิบัติการกลาง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมถ่ายทอดสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๗ คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ และผู้ช่วยวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา