โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-07 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-07

ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการวันวัฒนธรรม กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรรมชาติ ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานอาคารปฏิบัติการกลาง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมถ่ายทอดสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๗ คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ธาราเวชรักษ์ และผู้ช่วยวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา