โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

18 มิถุนายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยฮิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงาน

การจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่ รหัส 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ภาคเช้ามีการบรรยาย หัวข้อ ธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ เปิดใจเปิดธรรม โดยพระดนุพล มุนิวโส เลขาธิการเจ้าคณะตำบลวัดห้วยแหน ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  การบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ภาคบ่ายกิจกรรมสันทนาการสโมสรนักศึกษา การบรรยายหัวข้อ เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต โดยคุณวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง และการบรรยายงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา โดย ดร.สุเทพ  ทองมา

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

ภาพ : วัชรินทร์  สิทธิตัน

ที่มาของข่าว : ณัฐพรรณ  งามสม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา