โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น” ในรูปแบบออนไลน์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น” ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และทีมงาน "Lanna sharing มทร.ล้านนา

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Lanna sharing

ในหัวข้อ “เทคนิคงานหลังพิมพ์สำหรับเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ ให้ โดดเด่น”

 

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช คำแปน

อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

หัวข้อการบรรยาย:

  •  ระบบการพิมพ์กับการเพิ่มมูลค่าและตกแต่งบนบรรจุภัณฑ์
  •  เทคนิคงานตกแต่งผิวหน้าบรรจุภัณฑ์
  • เทคนิคงานแปรรูปบนบรรจุภัณฑ์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2244508470?pwd=T1Q2c0NndU54cmtYeThOaW5QRlJSZz09

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://forms.gle/4s1UHZKZukdz3j63A

 

ด่วน รับจำนวนจำกัด!!!!

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา