โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนเมษายน) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนเมษายน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 • หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
  วันที่ 1 เมษายน
   2565 (เวลา 10:00 – 12:00 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : 
  https://bit.ly/3qLmIyk
  ---------------------------------------------

 •  หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

 •  หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  วันที่ 20 เมษายน  2565 (เวลา 15:00 – 16:30 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม https://bit.ly/333rrmL
  ---------------------------------------------

 • หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  วันที่
  27 เมษายน  2565 (เวลา 15:00 – 16:30 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/33095TH
  ---------------------------------------------

 • หมายเหตุ....
  - หากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกสัปดาห์นั้นไปเป็นของเดือนถัดไป
  - ทางคณะฯ สามารถ กำหนดวันอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการในการอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
  - แจ้งรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : AritRmutl
  - หรือติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบโดยตรง นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444 #1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา