โลโก้เว็บไซต์ สอ. จับมือ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน E-office ระบบใหม่ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่” | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอ. จับมือ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน E-office ระบบใหม่ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักงานอธิการบดี (สอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop lab ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   มี ดร.ศิรประภา ชัยเนตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สอ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ได้กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ระบบฯ ดังกล่าว รวมไปถึง อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา ที่กำกับดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมให้กำลังใจ สังเกตการณ์ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกการอบรมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   โดยมี นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายฯ นอกจากนี้ยังมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มงานฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ คือ ตัวแทนบุคลากรจาก มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ (เชียงราย, น่าน, ตาก, พิษณุโลก, ลำปาง และ เชียงใหม่ ประกอบด้วย ๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณของหน่วยงาน ๒.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์เพื่อนำระบบฯ ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้งานด้านสารบรรณของ มทร.ล้านนา ให้เกิดประสิทธิภาพ มีรวดเร็ว ถูกต้อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการบริหารจัดการระบบฯ ร่วมกันต่อไป
   ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ทางผู้จัดโครงการฯ ได้ตระหนักถึงการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์โหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการอบรมฯ ทุกคน รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมไปถึงการจำกัดจำนวนผู้รับการอบรม อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา