โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 17 (18 มกราคม 2565) ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา 

ในเวลา 06.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 17 รูป ณ ลานบัว มทร.ล้านนา จากนั้นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาราชมงคล พระสงฆ์ 9 รูป  

เวลา 10.15 น. พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เวลา 10.40 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 คน ตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ  ได้แก่

รองศาสตราจารย์กัญฐณา           ดิษฐ์แก้ว          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา           กองเงิน           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายกีรติ                               วุฒิจารี           คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา           พลวิฑูรย์         คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวรรณ        ราชสม            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ประเภทสายสนับสนุน  ได้แก่

ด้านปฏิบัติงาน  

นางสาวปาริชาติ                     วงค์ฉายา         มทร.ล้านนา เชียงราย

ด้านสร้างชื่อเสียง

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร                ศรีประเสริฐ      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางมาลาริน                         ประจำดี          มทร.ล้านนา

 

ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่

ด้านสร้างชื่อเสียง

นายพิทโยธร                         ไวทยาวัฒน์       มทร.ล้านนา ลำปาง

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย

นายพิเชฐ                            ทินอยู่            มทร.ล้านนา ลำปาง

 

ประเภทนักศึกษา ได้แก่ 

ด้านทักษะผู้นำ  

นางสาวปรียนันท์                     วีรุตมวิโรจน์                คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวพิมพิศา                      มุ่งเจริญ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวเบญจมาศ                   วันทนียสกุลชัย               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นายจรรยวรรธ                       ไทรงาม                   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่

นายณัฐกาณต์                        กันทะวงศ์                  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายนฤมิต                            ศรีเยาว์เรือน               คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายธรรมฐิติ                         ทาวงค์                      คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายกิตติกร                           โนราช                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่

นายปฎิภาณ                         โลราช                      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายธีรภัทร                          ขันติวงค์                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายกฤติยา                           จุ้ยเจ๊ก                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวกัญญา                       ตินนะศรี                    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

ประเภทศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสิรมและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่

          นายสงัด                             พิรมทอง                   สมาคมศิษย์เก่าพื้นที่ตาก

          นายสำรวย                          ผัดผล                      สมาคมศิษย์เก่าพื้นที่น่าน

          นายดำเนิน                          บุญชูภักดิ์                  สมาคมศิษย์เก่าพื้นที่น่าย

 (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ17 ปี )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา