โลโก้เว็บไซต์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20  ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย  จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน  ประกอบด้วยส่วนราชการ ที่รวมกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย  จำนวน 6 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เขตภาคเหนือ   อีก 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่เชียงราย  พื้นที่ลำปาง พื้นที่น่าน   พื้นที่ตาก   และ  พื้นที่พิษณุโลก   มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานา พิษณุโลก   มีคณาจารย์ และนักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  ด้านเกษตรปลอดภัย  ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่พิษณุโลก  ที่พร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนับสนุน ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผน เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบุคลากร ในการบูรณาการความรู้   เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา