โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาโดยการลดค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10% สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2 /2564 ทุกราย (รายละเอียดจากแสดงไว้ในบัตรลงทะเบียน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา