โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่พิษณุโลกเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่พิษณุโลกเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ หัวหน้าหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 16209 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร. ล้านนา พิษณุโลก ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom และในโอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ได้ร่วมคณะเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

           สำหรับการลงพื้นที่ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ของคณะผู้บริหารในครั้งนี้ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักการที่จะขับเคลื่อน พัฒนา มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันตอบโจทย์ชุมชน สังคมและประเทศ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย สอดรับกับอัตลักษณ์ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลกที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัยด้วยการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมุ่งสร้างคน สร้างงาน พัฒนาสังคม

            รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T ของท้องถิ่นเพื่อเป็นของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด  รวมถึงการผสานความร่วมมือจากศิษย์เก่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

           การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหารที่อยากจะลงพื้นที่การจัดการศึกษาทุกแห่งเพื่อเป็นการเข้าใจถึงบริบทของและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การที่ได้มาแลกเปลี่ยนและรับฟังสิ่งต่างๆในพื้นที่เพื่อที่จะนำสิ่งได้รับมานำไปปรับเข้ากับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

วิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ /ถ่ายภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา