โลโก้เว็บไซต์ ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2556 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

"ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน" สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2556
จำนวน 78 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

เอกสารประกอบงาน "ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุขสู่ชุมชน" เพื่อนำเสนอผลงาน

ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 9 โครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคำแนะนำที่ควรทำเพิ่มเติมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

9 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม มทร.ล้านนา ดังนี้

  1. คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพเขตพื้นที่ลำปาง
  2. กล้าข้าวนาโยน..เกษตรชุมชนถูกใจ บ้านใหม่เจริญผลสามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  3. สืบสานตำนานปั้นดินเผา มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งบ้านเหมืองกุง
  4. "ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มไก่ บ้านดอยชัยมงคล" ผลิตก๊าซชีวภสพจากมูลไก่ใช้แทนก๊าซหุงต้มในชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้า บ้านดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  5. "ขยะ...สังคม คิด...ก่อนใช้ คัด...ก่อนทิ้ง เพื่อ...ชีวิตที่ดีกว่า" บ้านร่องธาร หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  6. ความมั่นคงด้านอาหารบ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูก ของชุมชนบ้านแค่สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  8. "กลิ่นไอความสุข ฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านดิน... วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน" ฐานการเรียนรู้ชุมชน... บ้านดิน
  9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย "ห้วยส้านดอนจั่น ฝันร่วมกันกับ มทร.ล้านนาเชียงราย"

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา