โลโก้เว็บไซต์ ชุมชนเดินทาง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชุมชนเดินทาง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 สิงหาคม 2557 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ชุมชนเดินทาง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2557
จำนวน 59 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 13 โครงการ ดังนี้

 1. "กินข้าวดี ชีวีเป็นสุข" โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร ชุมชนบ้านห้วยกระได จังหวัดพิษณุโลก
 2. "ขยะ-ขยับ-ขยาย" โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย
 3. "อนาคตใหญ่ๆ ในพุทราผลเล็ก" โครงการ : การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการ โดย ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 4. ความสาคัญขอ "ขา" โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จ.ตาก
 5. "ขยะ-ขยับ-ขยาย" โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย
 6. "ความยั่งยืนในกามือ" โครงการ : การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน
 7. "กุญแจ 2 ดอกสู่การพึ่งตนเอง" โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 8. "พลังงานสู่อนาคต" โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่าทองแดงและบ้านวังเย็น ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 9. "เรื่องเล่าบนเส้นทางสายวัฒนธรรม" โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ม่อนเขาแก้ว ตำาบลพิชัย อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง
 10. "บทเรียนจากลำน้ำ" โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 11. "เพื่ออนาคตของผู้พิการ" โครงการ: การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม
 12. "ชีวิตใหม่จากต้นทุนเดิม" โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม
 13. "ถนนสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร
   

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา