โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63

โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้

1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ:รายการที่ 2 - 6 ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และนักศึกษาที่ไม่ได้นำส่งเอกสาร จะถือว่าไม่ได้มารายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2563

วิธีการนำส่งเอกสาร

1. นำส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ห้องวิชาการ กองการศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

2.จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563

ที่อยู่ผู้รับดังนี้

งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

200 หมู่ 17 ต.พิชัย

อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

(เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รหัส 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 054-342547-8 ต่อ 124,125 ฝ่ายทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา