โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     5 สิงหาคม 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันวัฒนธรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด
     ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า วิถีชีวิตชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ สามารถแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
     สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การออกร้านกาดหมั้ว-คัวแลง นิทรรศการไทยศึกษา นิทรรศการผ้าไทย นิทรรศการไก่ขาวเล่าขานตำนานเมืองลำปาง การแข่งขันการทำลาบ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานแบบวิถีใหม่
     ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
     ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา