โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรม เพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถ ในการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 14 สาขาวิชาชีพ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรม เพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถ ในการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 14 สาขาวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าอบรม เพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถ ให้ผ่านการรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 14 สาขาวิชาชีพ โดยศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด จัดสัมมนา open house ในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 เพื่อทำการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
รับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น
- ฟรีค่าลงทะเบียน
- ฟรีค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ฟรีเอกสารการอบรม  
 
หัวข้อการอบรม:
• การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
• การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคาในรูปแบบต่างๆ
• การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์
• การออกแบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น
• การตรวจประเมินเบื้องต้นด้านพลังงาน

ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่การรับรององค์กร CB-0237-A ตามมาตรฐานอาชีพปี 2560

สถานที่จัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) : 
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 0864697010
 
https://docs.google.com/forms/d/1sX1V5rSvDlTNxnyIbaoPTgKlFiiI2JXQTrhNdWua4wM/viewform?ts=5e3a62d2&edit_requested=true


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา