โลโก้เว็บไซต์ บทความ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-601
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 32 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educa... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-605
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 32 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educa... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-604
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 52 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Education... >> อ่านต่อ


สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ส... >> อ่านต่อ


ห้องส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน 14-603
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลห้อง : เป็นห้องบรรยาย ประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 60 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน/บรรยาย หน้าห้อง จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One : Acer OS : Windows 11 Educati... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาร่วม ระหว่างไทยและเยอรมัน Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia ภายใต้โครงการ ProWoThai
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        ขอเชิญชวนนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้บริหาร นักนโยบายและผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาร่วม ระหว่างไทยและเยอรมัน "Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia" ภายใต้โครงการ ProWoThai  (โครงการความร่วมมือในการวิจัย Work-based Learning ของระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย)  วันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียน... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรค 5 และ มาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ดังมีรายละเอียด... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เงินทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เงินทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พ.ศ.2565 โดยนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง สามารถขอยืมเงินฉุกเฉินเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ยืมเงินฉุกเฉิน 1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติในภาคการศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา โดยไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ หรือ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 670

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา