โลโก้เว็บไซต์ บทความ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จันทร์ 23 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัยในด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม วันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น... >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 :  ปีการศึกษา 2567 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ... >> อ่านต่อ


งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการวิเคระห์ SWOT ประจำปี 2567
อังคาร 17 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

17 ตุลาคม 2566 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุม การวิเคราะห์ SWOT ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 15-504  อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงานของกองการศึกษาต่อไป        >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.พาน
อังคาร 17 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ดำเนินกิจกรรมนำร่องปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 7 หลังคาเรือน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบท... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
อังคาร 17 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 มาแล้วนั้น      มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศและให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการการสอบสัมภาษณ์ และให้ปฏิบัติดังนี้      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงาน Re - inventing University
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re - inventing University) เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้ที่  https://acouncil.rmutl.ac.th/page/entrance_teach >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด
อังคาร 10 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ได้รับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด อยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นลำดับ 2 ในกลุ่ม 9 ราชมงคล จากการเปิดเผยข้อมูลของนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  แสดงให้เห็นว่า มทร.ล้านนา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ และเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของนักศึกษาที่จบออกไปแล้วว่าสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีความมั่นคง จน... >> อ่านต่อ


นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก เข้าพบอธิการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งการกุศล มทร.ล้านนาตากมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนางสายหยุด สุวัตถี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับพลตรีพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก และอาจารย์ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ในโอกาสเดินทางเข้าหารือและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “มทร.ล้านนาตากมินิมาราธอน ครั้งที่ 2” พร้... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล Future Pillar of The Year Award ในการประกวด ASEAN Innovation Awards 2023
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ดร.พรพจน์ นุเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Future Pillar of The Year Award ในการประกวด ASEAN Innovation Awards 2023 ซึ่งจัดโดย Autodesk Asia Pte Ltd.  ในผลงานชื่อ Building Information Modeling for Planning and Scheduling Using Multi-Objective Genetic  Algorithm in a Renovation project ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร          ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 710

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา