โลโก้เว็บไซต์ โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคนดี 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคนดี 60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 สิงหาคม 2560 - 6 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา