โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม SCATH Coffee Week : WAVE ฟังเสียงคลื่นลูกใหม่ ขบวนการผลิตกาแฟพิเศษไทย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม SCATH Coffee Week : WAVE ฟังเสียงคลื่นลูกใหม่ ขบวนการผลิตกาแฟพิเศษไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1 ตุลาคม 2565 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยและโรงคั่วกาแฟปรีดา จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม SCATH Coffee Week : WAVE  (ฟังเสียงคลื่นลูกใหม่ ขบวนการผลิตกาแฟพิเศษไทย ณ อาคาร Coffee Go Green Academy  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
         การจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเพาะปลูก เทคนิคการพัฒนากาแฟแบบสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นักโปรเสสกาแฟ นักคั่วกาแฟ ตลอดจนผู้สนในทั่วไป อันจะเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม เกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ และเป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ แม่วัง 50 ปี
        สำหรับการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจาก WAVE Speakers  4 เรื่อง ประกอบด้วย "นวัตกรรมการหมัก...จุดเปลี่ยนคุณภาพกาแฟพิเศษไทย" จาก รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ Arabica Research Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าให้กาแฟไทยด้วยการตาก LTLH” คุณอาคม สุวัณณกีฏะ , คุณกมลวรรจน์ โตบุญช่วย, คุณมานพ เพียรชอบไพร “การพัฒนาสายพันธุ์กาแฟพิเศษ การจัดการสวน และใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานเพื่อควบคุมมอดและแมลงศัตรูพืช” คุณภวินท์ พานิชพรพันธุ์ และ คุณชนภัทร พานิชพรพันธุ์ ไร่กาแฟชีวิน “ทำอย่างไรจึงจะสร้างชุมชนกาแฟยั่งยืนและป่ายั่งยืนขึ้นได้?...กรณีศึกษากาแฟน่าน” คุณวิทยา ไพศาลศักดิ์
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : ดาวรุ่ง ไชยศรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา