โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-16 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-04-16

ชุดวิดีทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา (SDGS)
ศุกร์ 16 เมษายน 2564 / RMUTL ช่อง@Youtube

  ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ชุดวีดิทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ให้พัฒนาประเทศไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำโ... >> อ่านต่อ


ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 16 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในมหาวิทยาลัยขอให้ลดการสัมผัสและการติดต่อรายบุคคลตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 งานวิชาการและงานทะเบียน ขอความร่วมมือให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ต้องการติดต่องานทะเบียน เพื่อขอหลักฐานทางการศึกษา ดำเนินการดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา