โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 เมษายน 2564 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

ในมหาวิทยาลัยขอให้ลดการสัมผัสและการติดต่อรายบุคคลตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 งานวิชาการและงานทะเบียน ขอความร่วมมือให้นักศึกษา

มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ต้องการติดต่องานทะเบียน เพื่อขอหลักฐานทางการศึกษา ดำเนินการดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา