โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับผู้จบ ปวส. 


หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับผู้จบ ปวส. 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 212

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา