โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • ปวส. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับผู้จบ ปวส. 
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ (เรียนวันศุกร์เย็น และวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับผู้จบ ปวส. 
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 242

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา