โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC 6 7 สค65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC 6 7 สค65

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนา



ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปง จัดโครงการโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC ณ ห้อง 604 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา