โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย
อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา