โลโก้เว็บไซต์ แปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
        ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมทร.ล้านนา ลำปาง ผู้รับผิดชอบโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา