โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยฯส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย
         ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา