Website logo มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ สู่อาจารย์มืออาชีพ "เทคนิคการสอนแบบ STEM Education" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

Publish : Thursday 4 July 2016 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา