โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริการวิชาการ ให้แก่กลุ่มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านวอแก้ว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา