โลโก้เว็บไซต์ การทำไส้อั่ว และขนมจีบ 6 กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไส้อั่ว และขนมจีบ 6 กค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว และขนมจีบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสันติสุข
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา