โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา