โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง บ้านล้อมแรด แรด อ.เถิน จ. ลำปาง 
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จ. ลำปาง เป็นกลุ่มทำอาหารขาย และ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา