โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและสร้างอาชีพให้ชุมชนบ้านหนองอ้อ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
          ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลเวียง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา