โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวาน และถั่วเหลืองบาร์ ให้กับกลุ่มชุมชน บ้านป่าตุ้ม ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
          ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.ตำบลป่าตุ้ม และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา