โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW.  Manufacturing จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา