โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมเสวนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา