โลโก้เว็บไซต์ อบรม start up รุ่นที่ 1 1012มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรม start up รุ่นที่ 1 1012มิย59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 รุ่นที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย
          (10 มิถุนายน 2559) ที่ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา