โลโก้เว็บไซต์ สร้างเตาต้มน้ำอ้อย 27 มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สร้างเตาต้มน้ำอ้อย 27 มิย59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาทีมงานวิจัย มทร.ล้านา ลำปาง นำทีมสร้างเตาต้มน้ำอ้อย ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
                ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา