โลโก้เว็บไซต์ การจัดโครงการ “Young Entrepreneur ep.3 Street Food | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดโครงการ “Young Entrepreneur ep.3 Street Food

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.3 Street Food บูรณาการระหว่างศาสตร์บริหารธุรกิจ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจและวิชาเอกการตลาดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “Young...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา