Website logo อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่

Publish : Wednesday 3 September 2020 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา