โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาแจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63
แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้ 1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา