โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา