โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัยโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำฯ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. 2829กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัยโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. 2829กพ63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาทีมวิจัยโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว.
        วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 อ.เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำ และป่าต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา