โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street  Food  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 26 กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street Food ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 26 กพ63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street Food ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
        26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา