โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปวส. พ.ศ. 2562 13กพ63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปวส. พ.ศ. 2562 13กพ63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปวส. พ.ศ. 2562
          13 กุมภาพันธ์  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา