โลโก้เว็บไซต์ อบรม ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรม ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา